Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Paulina  Sawa

Paulina Sawa

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 93, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja oświaty, kultury, sportu i turystyki stała wiceprzewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 17:23:45 Głosowanie zmiany porządku obrad. I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 17:36:58 Głosowanie - trzyosobowy skład Komisji Skrutacyjnej I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 17:39:39 Głosowanie składu Komisji Skrutacyjnej I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:29:37 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej (Proj. Nr 3) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:32:25 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (Proj. Nr 4) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:35:18 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Proj. Nr 5) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:39:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipian (Proj. Nr 6) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:01:07 Głosowanie Składu Komisji Skrutacyjnej Wiceprzewodniczący I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:12:28 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (Proj. Nr 7) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:16:59 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania … (Proj. Nr 8) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:19:31 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych … (Proj. Nr 9) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:23:34 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Lipiany „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Proj. Nr 10) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:30:10 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach (Proj. Nr 11) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:22:00 Poprawka Burmistrza Lipian do projektu Nr 10 - § 4. II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:08:09 Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Lipianach III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:08:57 Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Lipianach III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:04:34 Zmiana porządku obrad III sesji. III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:29:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok (Proj. Nr 12) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:31:11 Autopoprawka Burmistrza Lipian do projektu budżetu gminy na rok 2019 III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:32:17 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2019 (Proj. Nr 13) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:33:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. Nr 14) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:36:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady (Proj. Nr 15) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:38:13 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (Proj. Nr 16) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:39:17 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany (Proj. Nr 17) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:40:03 Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lipiany” (Proj. Nr 18) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:41:06 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Proj. Nr 19) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:42:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 20) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:46:50 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Lipian” (Proj. Nr 22) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za