Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marta Urszula  Ciszewska

Marta Urszula Ciszewska

Przewodniczący

Okręg: 7, zdobyte głosy: 139, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja rozwoju gospodarczego, inwestycji i budżetu stała członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 17:23:45 Głosowanie zmiany porządku obrad. I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 17:36:58 Głosowanie - trzyosobowy skład Komisji Skrutacyjnej I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 17:39:39 Głosowanie składu Komisji Skrutacyjnej I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:29:37 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej (Proj. Nr 3) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:32:25 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (Proj. Nr 4) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:35:18 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Proj. Nr 5) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:39:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipian (Proj. Nr 6) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:01:07 Głosowanie Składu Komisji Skrutacyjnej Wiceprzewodniczący I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:12:28 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (Proj. Nr 7) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:16:59 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania … (Proj. Nr 8) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:19:31 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych … (Proj. Nr 9) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:23:34 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Lipiany „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Proj. Nr 10) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:30:10 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach (Proj. Nr 11) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:22:00 Poprawka Burmistrza Lipian do projektu Nr 10 - § 4. II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:08:09 Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Lipianach III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:08:57 Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Lipianach III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:04:34 Zmiana porządku obrad III sesji. III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:29:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok (Proj. Nr 12) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:31:11 Autopoprawka Burmistrza Lipian do projektu budżetu gminy na rok 2019 III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:32:17 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2019 (Proj. Nr 13) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:33:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. Nr 14) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:36:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady (Proj. Nr 15) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:38:13 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (Proj. Nr 16) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:39:17 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany (Proj. Nr 17) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:40:03 Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lipiany” (Proj. Nr 18) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:41:06 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Proj. Nr 19) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:42:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 20) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:46:50 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Lipian” (Proj. Nr 22) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:16:13 Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Lipianach IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:37:07 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr ewid. gr. 44/2 obręb Józefin gm. Lipiany (Proj. Nr 21) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:38:15 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 23) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:39:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok (Proj. Nr 24) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:41:00 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2019 (Proj. Nr 25) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:44:05 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich (Proj. Nr 26) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:44:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany (Proj. Nr 27) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:45:57 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 28) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:47:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata (Proj. Nr 29) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:47:54 Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. gr. 370/3 obręb 2 m. Lipiany (Proj. Nr 30) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:49:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. gr. 375 obręb 2 m. Lipiany (Proj. Nr 31) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:50:23 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr ewid. gr. 370/4 obręb 2 m. Lipiany (Proj. Nr 32) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:53:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom w Gminie Lipiany (Proj. Nr 33) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:15:09 Zmiana porządku obrad IV sesji IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:11:23 Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Lipianach. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:26:40 Informacja nt. „Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie gminy Lipiany – przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu istniejącego” V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:27:28 Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:28:31 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:29:22 Informacja o realizacji funduszu sołeckiego w 2018 r. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:30:19 Informacja o współpracy z miastami partnerskimi w 2018 r. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:31:23 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 34) V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:32:19 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. Nr 35) V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:33:19 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w miejscowości Lipiany (Proj. Nr 36) V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 17:20:34 Wniosek - Czy są Państwo Radni za przyjęciem dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która wynosi 63,63% wartości inwestycji na przebudowę drogi gminnej w Sołectwie Osetna. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach przeciw
2019-04-23 16:12:40 Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Lipianach VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:54:09 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:54:58 Ocena zasobów pomocy społecznej VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:56:00 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipiany oraz określenia granic ich obwodów (Proj. Nr 37) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:56:49 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019 – 2023 (Proj. Nr 38) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:57:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawki procentowej (Proj. Nr 39) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:58:58 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej (Proj. Nr 40) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:00:16 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 181 obręb Jedlice gm. Lipiany (Proj. Nr 41) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:01:15 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 71/3 obręb Skrzynka gm. Lipiany (Proj. Nr 42) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:02:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej (Proj. Nr 43) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:27:08 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach (Proj. Nr 44) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:10:33 Zmiana porządku obrad VI sesji - dodanie projektu uchwały Nr 45 VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:29:09 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany o nr. ewid. gr.: 36/5 i 36/6, położonych w obrębie Dębiec, Gmina Lipiany (Proj. Nr 45) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:26:15 Poprawka Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do uzasadnienia projektu uchwały Nr 44 VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 16:19:06 Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Lipianach. VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:05:55 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lipiany. VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:27:28 Informacja dotycząca stanu przygotowań do sezonu letniego terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Lipian oraz przygotowanie gminnych placów zabaw. VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:28:31 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 46). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:29:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych (Proj. Nr 47). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:30:45 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lipiany oznaczonych nr. ewid. gr. 239/8; 239/9; 239/10, obręb Osetna gm. Lipiany, w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego (Proj. Nr 48). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:31:53 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych oznaczonych nr ewid. gr. 78/18 i 78/19, obręb 1 m. Lipiany (Proj. Nr 49). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:32:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr. ewid. gr. 100/13, obręb 3 m. Lipiany (Proj. Nr 50). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:33:43 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego (Proj. Nr 51). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:34:47 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego działki o nr. ewid. gr. 428/2, obr. 2 m. Lipiany położonej w Lipianach przy Jeziorze Kościelnym z przeznaczeniem na działalność usługowo-turystyczną (Proj. Nr 52). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:36:52 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Lipiany do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach (Proj. Nr 53). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 16:17:54 Zmiana porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej. VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:37:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Proj. Nr 54) VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:39:19 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osetna (Pr. Nr 55). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:42:06 Kto z państwa jest za nierozpatrywaniem na dzisiejszej sesji listu otwartego. VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 15:06:06 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Lipianach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:34:15 Sprawozdanie Finansowe za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:35:20 Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:36:22 Informacja dot. planu działań związanych z wakacyjnym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:37:39 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2018 rok. (Proj. 56) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:55:04 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian wotum zaufania. (Proj. 57) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:56:50 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian. (Proj. 58) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:03:13 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023. (Proj. 59) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:19:03 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. (Proj. 60) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:22:38 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok. (Proj. 61) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:24:23 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019 – 2028. (Proj. 62) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:25:42 1Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej placu przyległego do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach. (Proj. 63) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:27:09 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Pyrzyckiego. (Proj. 64) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:21:32 Poprawka Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do projektu uchwały Nr 61 VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za