Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Magdalena Daria Kotlarz

Magdalena Daria Kotlarz

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: 70, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja rolnictwa, handlu, usług i ochrony środowiska stała wiceprzewodniczący
Komisja rewizyjna stała członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Przedmiot głosowania Sesja Głos
Głosowanie zmiany porządku obrad. I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
Głosowanie - trzyosobowy skład Komisji Skrutacyjnej I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
Głosowanie składu Komisji Skrutacyjnej I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej (Proj. Nr 3) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (Proj. Nr 4) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Proj. Nr 5) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipian (Proj. Nr 6) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
Głosowanie Składu Komisji Skrutacyjnej Wiceprzewodniczący I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (Proj. Nr 7) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania … (Proj. Nr 8) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych … (Proj. Nr 9) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Lipiany „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Proj. Nr 10) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach (Proj. Nr 11) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Poprawka Burmistrza Lipian do projektu Nr 10 - § 4. II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Lipianach III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Lipianach III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Zmiana porządku obrad III sesji. III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok (Proj. Nr 12) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Autopoprawka Burmistrza Lipian do projektu budżetu gminy na rok 2019 III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2019 (Proj. Nr 13) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. Nr 14) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady (Proj. Nr 15) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (Proj. Nr 16) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany (Proj. Nr 17) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lipiany” (Proj. Nr 18) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Proj. Nr 19) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 20) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Lipian” (Proj. Nr 22) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Lipianach IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr ewid. gr. 44/2 obręb Józefin gm. Lipiany (Proj. Nr 21) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 23) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok (Proj. Nr 24) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2019 (Proj. Nr 25) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich (Proj. Nr 26) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany (Proj. Nr 27) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 28) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata (Proj. Nr 29) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. gr. 370/3 obręb 2 m. Lipiany (Proj. Nr 30) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. gr. 375 obręb 2 m. Lipiany (Proj. Nr 31) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr ewid. gr. 370/4 obręb 2 m. Lipiany (Proj. Nr 32) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom w Gminie Lipiany (Proj. Nr 33) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Zmiana porządku obrad IV sesji IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Lipianach. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Informacja nt. „Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie gminy Lipiany – przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu istniejącego” V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Informacja o realizacji funduszu sołeckiego w 2018 r. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Informacja o współpracy z miastami partnerskimi w 2018 r. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 34) V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. Nr 35) V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w miejscowości Lipiany (Proj. Nr 36) V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Wniosek - Czy są Państwo Radni za przyjęciem dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która wynosi 63,63% wartości inwestycji na przebudowę drogi gminnej w Sołectwie Osetna. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach przeciw
Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Lipianach VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Ocena zasobów pomocy społecznej VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipiany oraz określenia granic ich obwodów (Proj. Nr 37) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019 – 2023 (Proj. Nr 38) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawki procentowej (Proj. Nr 39) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej (Proj. Nr 40) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 181 obręb Jedlice gm. Lipiany (Proj. Nr 41) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 71/3 obręb Skrzynka gm. Lipiany (Proj. Nr 42) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej (Proj. Nr 43) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach (Proj. Nr 44) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Zmiana porządku obrad VI sesji - dodanie projektu uchwały Nr 45 VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany o nr. ewid. gr.: 36/5 i 36/6, położonych w obrębie Dębiec, Gmina Lipiany (Proj. Nr 45) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
Poprawka Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do uzasadnienia projektu uchwały Nr 44 VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za