Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Paulina  Sawa

Paulina Sawa

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 93, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja zdrowia, oświaty, kultury, sportu i turystyki stała wiceprzewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 17:23:45 Głosowanie zmiany porządku obrad. I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 17:36:58 Głosowanie - trzyosobowy skład Komisji Skrutacyjnej I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 17:39:39 Głosowanie składu Komisji Skrutacyjnej I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:29:37 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej (Proj. Nr 3) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:32:25 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (Proj. Nr 4) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:35:18 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Proj. Nr 5) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:39:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipian (Proj. Nr 6) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:01:07 Głosowanie Składu Komisji Skrutacyjnej Wiceprzewodniczący I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:12:28 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (Proj. Nr 7) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:16:59 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania … (Proj. Nr 8) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:19:31 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych … (Proj. Nr 9) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:23:34 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Lipiany „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Proj. Nr 10) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:30:10 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach (Proj. Nr 11) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:22:00 Poprawka Burmistrza Lipian do projektu Nr 10 - § 4. II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:08:09 Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Lipianach III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:08:57 Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Lipianach III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:04:34 Zmiana porządku obrad III sesji. III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:29:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok (Proj. Nr 12) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:31:11 Autopoprawka Burmistrza Lipian do projektu budżetu gminy na rok 2019 III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:32:17 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2019 (Proj. Nr 13) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:33:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. Nr 14) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:36:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady (Proj. Nr 15) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:38:13 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (Proj. Nr 16) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:39:17 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany (Proj. Nr 17) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:40:03 Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lipiany” (Proj. Nr 18) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:41:06 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Proj. Nr 19) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:42:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 20) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:46:50 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Lipian” (Proj. Nr 22) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:14:51 Przyjęcie zmiany porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Lipianach IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:16:56 Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:39:35 Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:40:26 Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:41:11 Przyjęcie sprawozdania Komisji skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:42:28 Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020 IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:46:13 Informacja dotycząca działalności gminnych jednostek kultury IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:56:18 Informacja nt. „Problemy sołectw, podejmowane działania, propozycje ich rozwiązania, w tym bieżąca realizacja funduszu sołeckiego” IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:57:27 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej dla terenu położonego na działkach o nr. ewid. gr. 107 /5; 107/4; 107/3 obręb 2 miasto Lipiany. (Proj. 65) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:58:22 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Lipianach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące. (Proj. 66) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:59:11 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok. (Proj. 67) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 14:00:07 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. 68) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 14:01:28 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. (Proj. 70) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 14:02:40 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach. (Proj. 71) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 15:52:30 Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:04:17 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach ze sprawdzianów i egzaminów. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:05:12 Informacja dotycząca działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach od stycznia do września 2019 włącznie. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:06:00 Informacja dotycząca działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach od stycznia do września 2019 włącznie. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:06:46 Informacja dotycząca działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach od stycznia do września 2019 włącznie. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:22:35 Informacja w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:44:12 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany. (Proj. 72) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:47:35 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej nr ewid. gr. 102/2 obręb 3 m. Lipiany. (Proj. 73) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:48:24 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok. (Proj. 74) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:54:08 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (Proj. 75) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:56:54 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Proj. 76) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:58:14 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Lipiany „Nad Wądołem”. (Proj. 77) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 17:02:14 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozważenie zasadności wszczęcia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w przedmiocie właściwego pozyskiwania dochodów przez gminę i jej jednostki. (Proj. 78) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 17:12:53 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach i Burmistrza Lipian. (Proj. 79) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 17:14:41 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania petycji. (Proj. 80) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 17:15:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody dla Burmistrza Lipian do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa nowej drogi gminnej w miejscowości Lipiany – łączącej drogę nr 119 (ul. Pyrzycka) i tereny przyszłej zabudowy techniczno – produkcyjnej P1 wraz z przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu z Linią kolejową Pyrzyce – Głazów”. (Proj. 81) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:56:05 Poprawka Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do projektu uchwały Nr 76 X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach przeciw
2019-10-29 15:16:46 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Lipianach. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:07:41 Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Lipianach. XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:40:39 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi (Proj. 82) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:43:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2020 rok (Proj. 83) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:50:21 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 (Proj. 84) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:51:15 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok. (Proj. 85) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:52:08 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. 86) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 17:42:59 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 (Proj. 87) wraz z autopoprawką XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach przeciw
2019-11-28 17:44:42 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania sportu na terenie gminy Lipiany (Proj. 88) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:42:25 Poprawka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały Nr 83 XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 17:32:29 Zgoda na udzielenie głosu mieszkańcowi gminy XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 09:08:45 Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Lipianach. XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:16:55 Informacja Burmistrza Lipian na temat pozyskanych środków zewnętrznych na zadania własne gminy. XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:20:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok (Proj. 89) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:25:49 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2020 (Proj. 90) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:54:38 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2020 (Proj. 91) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:55:53 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2020-2032 (Proj. 92) wraz z poprawką XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:57:11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019 (Proj. 93) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:58:22 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży udziału (Proj. 94) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:59:40 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy (Proj. 95) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 11:06:41 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Lipian” (Proj. 96) wraz z autopoprawką XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:24:37 Poprawka Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do projektu uchwały Nr 90 XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:19:24 Poprawka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały Nr 89 XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:24:04 Poprawka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały Nr 90 XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 09:05:33 Zmiana porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 11:07:48 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. 97) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:15:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok (Proj. Nr 98). XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:16:16 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020 - 2023 (Proj. Nr 99). XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:17:39 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lipiany i Gminą Miasto Szczecin dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym 5 osób z terenu Gminy Lipiany zatrzymanych do wytrzeźwienia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2020 (Proj. Nr 100). XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:06:58 Zmiana porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za