Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Dariusz Janik

Dariusz Janik

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 93, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja rolnictwa, handlu, usług i ochrony środowiska stała członek
Komisja rewizyjna stała przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Przydział lokali komunalnych i sprzątanie chodników interpelacja 2018-11-21 2018-12-03
2 Użytkowanie wieczyste interpelacja 2019-01-18 2019-02-01
3 Nazwy ulic i przycinka drzew interpelacja 2019-01-28 2019-01-31
4 Sprzątanie działek gminnych ul. Sikorskiego interpelacja 2019-02-26 2019-03-11
6 dot. pozwolenia na wycinkę drzew ul. Bema Lipiany interpelacja 2020-02-06
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 17:23:45 Głosowanie zmiany porządku obrad. I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 17:36:58 Głosowanie - trzyosobowy skład Komisji Skrutacyjnej I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 17:39:39 Głosowanie składu Komisji Skrutacyjnej I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:29:37 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej (Proj. Nr 3) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:32:25 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (Proj. Nr 4) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:35:18 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Proj. Nr 5) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:39:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipian (Proj. Nr 6) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:01:07 Głosowanie Składu Komisji Skrutacyjnej Wiceprzewodniczący I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:12:28 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (Proj. Nr 7) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:16:59 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania … (Proj. Nr 8) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:19:31 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych … (Proj. Nr 9) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:23:34 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Lipiany „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Proj. Nr 10) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:30:10 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach (Proj. Nr 11) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:22:00 Poprawka Burmistrza Lipian do projektu Nr 10 - § 4. II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:16:13 Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Lipianach IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:37:07 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr ewid. gr. 44/2 obręb Józefin gm. Lipiany (Proj. Nr 21) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach wstrzymał się
2019-02-28 14:38:15 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 23) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:39:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok (Proj. Nr 24) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:41:00 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2019 (Proj. Nr 25) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:44:05 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich (Proj. Nr 26) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:44:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany (Proj. Nr 27) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:45:57 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 28) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:47:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata (Proj. Nr 29) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:47:54 Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. gr. 370/3 obręb 2 m. Lipiany (Proj. Nr 30) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:49:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. gr. 375 obręb 2 m. Lipiany (Proj. Nr 31) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:50:23 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr ewid. gr. 370/4 obręb 2 m. Lipiany (Proj. Nr 32) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:53:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom w Gminie Lipiany (Proj. Nr 33) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:15:09 Zmiana porządku obrad IV sesji IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:11:23 Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Lipianach. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:26:40 Informacja nt. „Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie gminy Lipiany – przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu istniejącego” V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:27:28 Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:28:31 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:29:22 Informacja o realizacji funduszu sołeckiego w 2018 r. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:30:19 Informacja o współpracy z miastami partnerskimi w 2018 r. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:31:23 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 34) V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:32:19 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. Nr 35) V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:33:19 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w miejscowości Lipiany (Proj. Nr 36) V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 17:20:34 Wniosek - Czy są Państwo Radni za przyjęciem dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która wynosi 63,63% wartości inwestycji na przebudowę drogi gminnej w Sołectwie Osetna. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach przeciw
2019-04-23 16:12:40 Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Lipianach VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:54:09 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:54:58 Ocena zasobów pomocy społecznej VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:56:00 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipiany oraz określenia granic ich obwodów (Proj. Nr 37) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:56:49 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019 – 2023 (Proj. Nr 38) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:57:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawki procentowej (Proj. Nr 39) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:58:58 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej (Proj. Nr 40) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:00:16 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 181 obręb Jedlice gm. Lipiany (Proj. Nr 41) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:01:15 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 71/3 obręb Skrzynka gm. Lipiany (Proj. Nr 42) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:02:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej (Proj. Nr 43) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:10:33 Zmiana porządku obrad VI sesji - dodanie projektu uchwały Nr 45 VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 15:06:06 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Lipianach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:34:15 Sprawozdanie Finansowe za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:35:20 Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:36:22 Informacja dot. planu działań związanych z wakacyjnym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:37:39 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2018 rok. (Proj. 56) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:55:04 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian wotum zaufania. (Proj. 57) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:56:50 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian. (Proj. 58) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:03:13 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023. (Proj. 59) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:19:03 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. (Proj. 60) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:22:38 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok. (Proj. 61) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:24:23 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019 – 2028. (Proj. 62) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:25:42 1Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej placu przyległego do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach. (Proj. 63) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:27:09 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Pyrzyckiego. (Proj. 64) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:21:32 Poprawka Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do projektu uchwały Nr 61 VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:14:51 Przyjęcie zmiany porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Lipianach IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:16:56 Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:39:35 Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:40:26 Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:41:11 Przyjęcie sprawozdania Komisji skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:42:28 Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020 IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:46:13 Informacja dotycząca działalności gminnych jednostek kultury IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:56:18 Informacja nt. „Problemy sołectw, podejmowane działania, propozycje ich rozwiązania, w tym bieżąca realizacja funduszu sołeckiego” IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:57:27 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej dla terenu położonego na działkach o nr. ewid. gr. 107 /5; 107/4; 107/3 obręb 2 miasto Lipiany. (Proj. 65) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:58:22 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Lipianach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące. (Proj. 66) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:59:11 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok. (Proj. 67) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 14:00:07 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. 68) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 14:01:28 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. (Proj. 70) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 14:02:40 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach. (Proj. 71) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 09:08:45 Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Lipianach. XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach wstrzymał się
2019-12-19 10:16:55 Informacja Burmistrza Lipian na temat pozyskanych środków zewnętrznych na zadania własne gminy. XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:20:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok (Proj. 89) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:25:49 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2020 (Proj. 90) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:54:38 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2020 (Proj. 91) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach przeciw
2019-12-19 10:55:53 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2020-2032 (Proj. 92) wraz z poprawką XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach wstrzymał się
2019-12-19 10:57:11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019 (Proj. 93) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:58:22 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży udziału (Proj. 94) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:59:40 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy (Proj. 95) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 11:06:41 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Lipian” (Proj. 96) wraz z autopoprawką XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:24:37 Poprawka Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do projektu uchwały Nr 90 XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:19:24 Poprawka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały Nr 89 XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:24:04 Poprawka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały Nr 90 XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 09:05:33 Zmiana porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 11:07:48 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. 97) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:15:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok (Proj. Nr 98). XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:16:16 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020 - 2023 (Proj. Nr 99). XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:17:39 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lipiany i Gminą Miasto Szczecin dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym 5 osób z terenu Gminy Lipiany zatrzymanych do wytrzeźwienia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2020 (Proj. Nr 100). XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:06:58 Zmiana porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za