Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Danuta Urszula Gołębiowska

Danuta Urszula Gołębiowska

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 67, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja rolnictwa, handlu, usług i ochrony środowiska stała członek
Komisja skarg, wniosków i petycji stała przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 17:23:45 Głosowanie zmiany porządku obrad. I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 17:36:58 Głosowanie - trzyosobowy skład Komisji Skrutacyjnej I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 17:39:39 Głosowanie składu Komisji Skrutacyjnej I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:12:28 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (Proj. Nr 7) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:16:59 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania … (Proj. Nr 8) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:19:31 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych … (Proj. Nr 9) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:23:34 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Lipiany „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Proj. Nr 10) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:30:10 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach (Proj. Nr 11) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:22:00 Poprawka Burmistrza Lipian do projektu Nr 10 - § 4. II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:08:09 Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Lipianach III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:08:57 Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Lipianach III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:04:34 Zmiana porządku obrad III sesji. III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:29:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok (Proj. Nr 12) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:31:11 Autopoprawka Burmistrza Lipian do projektu budżetu gminy na rok 2019 III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:32:17 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2019 (Proj. Nr 13) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:33:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. Nr 14) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:36:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady (Proj. Nr 15) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:38:13 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (Proj. Nr 16) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:39:17 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany (Proj. Nr 17) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:40:03 Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lipiany” (Proj. Nr 18) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:41:06 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Proj. Nr 19) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:42:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 20) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:46:50 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Lipian” (Proj. Nr 22) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:16:13 Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Lipianach IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:37:07 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr ewid. gr. 44/2 obręb Józefin gm. Lipiany (Proj. Nr 21) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:38:15 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 23) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:39:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok (Proj. Nr 24) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:41:00 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2019 (Proj. Nr 25) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:44:05 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich (Proj. Nr 26) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:44:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany (Proj. Nr 27) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:45:57 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 28) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:47:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata (Proj. Nr 29) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:47:54 Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. gr. 370/3 obręb 2 m. Lipiany (Proj. Nr 30) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:49:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. gr. 375 obręb 2 m. Lipiany (Proj. Nr 31) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:50:23 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr ewid. gr. 370/4 obręb 2 m. Lipiany (Proj. Nr 32) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:53:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom w Gminie Lipiany (Proj. Nr 33) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:15:09 Zmiana porządku obrad IV sesji IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:11:23 Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Lipianach. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:26:40 Informacja nt. „Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie gminy Lipiany – przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu istniejącego” V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:27:28 Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:28:31 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:29:22 Informacja o realizacji funduszu sołeckiego w 2018 r. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:30:19 Informacja o współpracy z miastami partnerskimi w 2018 r. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:31:23 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 34) V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:32:19 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. Nr 35) V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:33:19 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w miejscowości Lipiany (Proj. Nr 36) V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 17:20:34 Wniosek - Czy są Państwo Radni za przyjęciem dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która wynosi 63,63% wartości inwestycji na przebudowę drogi gminnej w Sołectwie Osetna. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach przeciw
2019-04-23 16:12:40 Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Lipianach VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:54:09 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:54:58 Ocena zasobów pomocy społecznej VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:56:00 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipiany oraz określenia granic ich obwodów (Proj. Nr 37) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:56:49 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019 – 2023 (Proj. Nr 38) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:57:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawki procentowej (Proj. Nr 39) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:58:58 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej (Proj. Nr 40) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:00:16 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 181 obręb Jedlice gm. Lipiany (Proj. Nr 41) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:01:15 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 71/3 obręb Skrzynka gm. Lipiany (Proj. Nr 42) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:02:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej (Proj. Nr 43) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:27:08 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach (Proj. Nr 44) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:10:33 Zmiana porządku obrad VI sesji - dodanie projektu uchwały Nr 45 VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:29:09 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany o nr. ewid. gr.: 36/5 i 36/6, położonych w obrębie Dębiec, Gmina Lipiany (Proj. Nr 45) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:26:15 Poprawka Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do uzasadnienia projektu uchwały Nr 44 VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 16:19:06 Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Lipianach. VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:05:55 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lipiany. VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:27:28 Informacja dotycząca stanu przygotowań do sezonu letniego terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Lipian oraz przygotowanie gminnych placów zabaw. VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:28:31 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 46). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:29:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych (Proj. Nr 47). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:30:45 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lipiany oznaczonych nr. ewid. gr. 239/8; 239/9; 239/10, obręb Osetna gm. Lipiany, w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego (Proj. Nr 48). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:31:53 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych oznaczonych nr ewid. gr. 78/18 i 78/19, obręb 1 m. Lipiany (Proj. Nr 49). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:32:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr. ewid. gr. 100/13, obręb 3 m. Lipiany (Proj. Nr 50). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:33:43 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego (Proj. Nr 51). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:34:47 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego działki o nr. ewid. gr. 428/2, obr. 2 m. Lipiany położonej w Lipianach przy Jeziorze Kościelnym z przeznaczeniem na działalność usługowo-turystyczną (Proj. Nr 52). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:36:52 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Lipiany do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach (Proj. Nr 53). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 16:17:54 Zmiana porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej. VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:37:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Proj. Nr 54) VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:39:19 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osetna (Pr. Nr 55). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:42:06 Kto z państwa jest za nierozpatrywaniem na dzisiejszej sesji listu otwartego. VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 15:06:06 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Lipianach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:34:15 Sprawozdanie Finansowe za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:35:20 Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:36:22 Informacja dot. planu działań związanych z wakacyjnym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:37:39 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2018 rok. (Proj. 56) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:55:04 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian wotum zaufania. (Proj. 57) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:56:50 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian. (Proj. 58) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:03:13 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023. (Proj. 59) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:19:03 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. (Proj. 60) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:22:38 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok. (Proj. 61) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:24:23 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019 – 2028. (Proj. 62) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:25:42 1Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej placu przyległego do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach. (Proj. 63) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:27:09 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Pyrzyckiego. (Proj. 64) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 17:21:32 Poprawka Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do projektu uchwały Nr 61 VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:14:51 Przyjęcie zmiany porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Lipianach IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:16:56 Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:39:35 Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:40:26 Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:41:11 Przyjęcie sprawozdania Komisji skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:42:28 Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020 IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:46:13 Informacja dotycząca działalności gminnych jednostek kultury IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:56:18 Informacja nt. „Problemy sołectw, podejmowane działania, propozycje ich rozwiązania, w tym bieżąca realizacja funduszu sołeckiego” IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:57:27 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej dla terenu położonego na działkach o nr. ewid. gr. 107 /5; 107/4; 107/3 obręb 2 miasto Lipiany. (Proj. 65) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:58:22 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Lipianach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące. (Proj. 66) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:59:11 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok. (Proj. 67) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 14:00:07 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. 68) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 14:01:28 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. (Proj. 70) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 14:02:40 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach. (Proj. 71) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 15:52:30 Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:04:17 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach ze sprawdzianów i egzaminów. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:05:12 Informacja dotycząca działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach od stycznia do września 2019 włącznie. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:06:00 Informacja dotycząca działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach od stycznia do września 2019 włącznie. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:06:46 Informacja dotycząca działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach od stycznia do września 2019 włącznie. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:22:35 Informacja w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:44:12 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany. (Proj. 72) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:47:35 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej nr ewid. gr. 102/2 obręb 3 m. Lipiany. (Proj. 73) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:48:24 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok. (Proj. 74) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:54:08 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (Proj. 75) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:56:54 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Proj. 76) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach przeciw
2019-10-29 16:58:14 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Lipiany „Nad Wądołem”. (Proj. 77) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 17:02:14 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozważenie zasadności wszczęcia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w przedmiocie właściwego pozyskiwania dochodów przez gminę i jej jednostki. (Proj. 78) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 17:12:53 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach i Burmistrza Lipian. (Proj. 79) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 17:14:41 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania petycji. (Proj. 80) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 17:15:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody dla Burmistrza Lipian do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa nowej drogi gminnej w miejscowości Lipiany – łączącej drogę nr 119 (ul. Pyrzycka) i tereny przyszłej zabudowy techniczno – produkcyjnej P1 wraz z przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu z Linią kolejową Pyrzyce – Głazów”. (Proj. 81) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:56:05 Poprawka Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do projektu uchwały Nr 76 X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 15:16:46 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Lipianach. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:07:41 Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Lipianach. XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:40:39 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi (Proj. 82) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:43:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2020 rok (Proj. 83) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:50:21 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 (Proj. 84) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:51:15 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok. (Proj. 85) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:52:08 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. 86) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 17:42:59 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 (Proj. 87) wraz z autopoprawką XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 17:44:42 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania sportu na terenie gminy Lipiany (Proj. 88) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:42:25 Poprawka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały Nr 83 XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 17:32:29 Zgoda na udzielenie głosu mieszkańcowi gminy XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 09:08:45 Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Lipianach. XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:16:55 Informacja Burmistrza Lipian na temat pozyskanych środków zewnętrznych na zadania własne gminy. XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:20:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok (Proj. 89) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:25:49 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2020 (Proj. 90) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:54:38 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2020 (Proj. 91) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:55:53 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2020-2032 (Proj. 92) wraz z poprawką XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:57:11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019 (Proj. 93) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:58:22 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży udziału (Proj. 94) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:59:40 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy (Proj. 95) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 11:06:41 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Lipian” (Proj. 96) wraz z autopoprawką XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:24:37 Poprawka Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do projektu uchwały Nr 90 XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:19:24 Poprawka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały Nr 89 XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:24:04 Poprawka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały Nr 90 XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 09:05:33 Zmiana porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 11:07:48 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. 97) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:15:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok (Proj. Nr 98). XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:16:16 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020 - 2023 (Proj. Nr 99). XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:17:39 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lipiany i Gminą Miasto Szczecin dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym 5 osób z terenu Gminy Lipiany zatrzymanych do wytrzeźwienia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2020 (Proj. Nr 100). XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:06:58 Zmiana porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za