Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mirosław Zbigniew Biernacki

Mirosław Zbigniew Biernacki

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 106, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja zdrowia, oświaty, kultury, sportu i turystyki stała członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 17:23:45 Głosowanie zmiany porządku obrad. I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 17:36:58 Głosowanie - trzyosobowy skład Komisji Skrutacyjnej I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 17:39:39 Głosowanie składu Komisji Skrutacyjnej I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:29:37 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej (Proj. Nr 3) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:32:25 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (Proj. Nr 4) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:35:18 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Proj. Nr 5) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:39:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipian (Proj. Nr 6) I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-11-20 18:01:07 Głosowanie Składu Komisji Skrutacyjnej Wiceprzewodniczący I sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:12:28 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (Proj. Nr 7) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:16:59 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania … (Proj. Nr 8) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:19:31 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych … (Proj. Nr 9) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:23:34 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Lipiany „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Proj. Nr 10) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:30:10 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach (Proj. Nr 11) II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-06 18:22:00 Poprawka Burmistrza Lipian do projektu Nr 10 - § 4. II sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:08:09 Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Lipianach III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:08:57 Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Lipianach III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:04:34 Zmiana porządku obrad III sesji. III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:29:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok (Proj. Nr 12) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:31:11 Autopoprawka Burmistrza Lipian do projektu budżetu gminy na rok 2019 III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:32:17 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2019 (Proj. Nr 13) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:33:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. Nr 14) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:36:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady (Proj. Nr 15) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:38:13 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (Proj. Nr 16) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:39:17 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany (Proj. Nr 17) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:40:03 Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lipiany” (Proj. Nr 18) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:41:06 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Proj. Nr 19) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:42:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 20) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2018-12-20 16:46:50 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Lipian” (Proj. Nr 22) III sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:16:13 Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Lipianach IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:37:07 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr ewid. gr. 44/2 obręb Józefin gm. Lipiany (Proj. Nr 21) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:38:15 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 23) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:39:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok (Proj. Nr 24) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:41:00 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2019 (Proj. Nr 25) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:44:05 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich (Proj. Nr 26) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:44:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany (Proj. Nr 27) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:45:57 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 28) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:47:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata (Proj. Nr 29) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:47:54 Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. gr. 370/3 obręb 2 m. Lipiany (Proj. Nr 30) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:49:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. gr. 375 obręb 2 m. Lipiany (Proj. Nr 31) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:50:23 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr ewid. gr. 370/4 obręb 2 m. Lipiany (Proj. Nr 32) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:53:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom w Gminie Lipiany (Proj. Nr 33) IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-02-28 14:15:09 Zmiana porządku obrad IV sesji IV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:11:23 Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Lipianach. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:26:40 Informacja nt. „Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie gminy Lipiany – przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu istniejącego” V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:27:28 Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:28:31 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:29:22 Informacja o realizacji funduszu sołeckiego w 2018 r. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:30:19 Informacja o współpracy z miastami partnerskimi w 2018 r. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:31:23 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 34) V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:32:19 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. Nr 35) V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 16:33:19 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w miejscowości Lipiany (Proj. Nr 36) V sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-03-28 17:20:34 Wniosek - Czy są Państwo Radni za przyjęciem dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która wynosi 63,63% wartości inwestycji na przebudowę drogi gminnej w Sołectwie Osetna. V sesja Rady Miejskiej w Lipianach przeciw
2019-04-23 16:12:40 Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Lipianach VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:54:09 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:54:58 Ocena zasobów pomocy społecznej VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:56:00 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipiany oraz określenia granic ich obwodów (Proj. Nr 37) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:56:49 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019 – 2023 (Proj. Nr 38) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:57:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawki procentowej (Proj. Nr 39) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:58:58 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej (Proj. Nr 40) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:00:16 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 181 obręb Jedlice gm. Lipiany (Proj. Nr 41) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:01:15 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 71/3 obręb Skrzynka gm. Lipiany (Proj. Nr 42) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:02:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej (Proj. Nr 43) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:27:08 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach (Proj. Nr 44) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 16:10:33 Zmiana porządku obrad VI sesji - dodanie projektu uchwały Nr 45 VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:29:09 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany o nr. ewid. gr.: 36/5 i 36/6, położonych w obrębie Dębiec, Gmina Lipiany (Proj. Nr 45) VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-04-23 17:26:15 Poprawka Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do uzasadnienia projektu uchwały Nr 44 VI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 16:19:06 Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Lipianach. VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:05:55 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lipiany. VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:27:28 Informacja dotycząca stanu przygotowań do sezonu letniego terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Lipian oraz przygotowanie gminnych placów zabaw. VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:28:31 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. Nr 46). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:29:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych (Proj. Nr 47). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:30:45 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lipiany oznaczonych nr. ewid. gr. 239/8; 239/9; 239/10, obręb Osetna gm. Lipiany, w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego (Proj. Nr 48). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:31:53 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych oznaczonych nr ewid. gr. 78/18 i 78/19, obręb 1 m. Lipiany (Proj. Nr 49). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:32:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej nr. ewid. gr. 100/13, obręb 3 m. Lipiany (Proj. Nr 50). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:33:43 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego (Proj. Nr 51). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:34:47 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego działki o nr. ewid. gr. 428/2, obr. 2 m. Lipiany położonej w Lipianach przy Jeziorze Kościelnym z przeznaczeniem na działalność usługowo-turystyczną (Proj. Nr 52). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:36:52 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Lipiany do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach (Proj. Nr 53). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 16:17:54 Zmiana porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej. VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:37:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Proj. Nr 54) VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:39:19 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osetna (Pr. Nr 55). VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-05-28 17:42:06 Kto z państwa jest za nierozpatrywaniem na dzisiejszej sesji listu otwartego. VII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 15:06:06 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Lipianach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:34:15 Sprawozdanie Finansowe za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:35:20 Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:36:22 Informacja dot. planu działań związanych z wakacyjnym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:37:39 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2018 rok. (Proj. 56) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:55:04 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian wotum zaufania. (Proj. 57) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-06-28 16:56:50 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian. (Proj. 58) VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:14:51 Przyjęcie zmiany porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Lipianach IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:16:56 Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:39:35 Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:40:26 Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:41:11 Przyjęcie sprawozdania Komisji skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:42:28 Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020 IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:46:13 Informacja dotycząca działalności gminnych jednostek kultury IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:56:18 Informacja nt. „Problemy sołectw, podejmowane działania, propozycje ich rozwiązania, w tym bieżąca realizacja funduszu sołeckiego” IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:57:27 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej dla terenu położonego na działkach o nr. ewid. gr. 107 /5; 107/4; 107/3 obręb 2 miasto Lipiany. (Proj. 65) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:58:22 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Lipianach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące. (Proj. 66) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 13:59:11 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok. (Proj. 67) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 14:00:07 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. 68) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 14:01:28 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. (Proj. 70) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-09-26 14:02:40 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach. (Proj. 71) IX Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 15:52:30 Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:04:17 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach ze sprawdzianów i egzaminów. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:05:12 Informacja dotycząca działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach od stycznia do września 2019 włącznie. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:06:00 Informacja dotycząca działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach od stycznia do września 2019 włącznie. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:06:46 Informacja dotycząca działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach od stycznia do września 2019 włącznie. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:22:35 Informacja w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:44:12 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany. (Proj. 72) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:47:35 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej nr ewid. gr. 102/2 obręb 3 m. Lipiany. (Proj. 73) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:48:24 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok. (Proj. 74) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:54:08 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (Proj. 75) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:56:54 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Proj. 76) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:58:14 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Lipiany „Nad Wądołem”. (Proj. 77) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 17:02:14 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozważenie zasadności wszczęcia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w przedmiocie właściwego pozyskiwania dochodów przez gminę i jej jednostki. (Proj. 78) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 17:12:53 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach i Burmistrza Lipian. (Proj. 79) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 17:14:41 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania petycji. (Proj. 80) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 17:15:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody dla Burmistrza Lipian do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa nowej drogi gminnej w miejscowości Lipiany – łączącej drogę nr 119 (ul. Pyrzycka) i tereny przyszłej zabudowy techniczno – produkcyjnej P1 wraz z przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu z Linią kolejową Pyrzyce – Głazów”. (Proj. 81) X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-10-29 16:56:05 Poprawka Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do projektu uchwały Nr 76 X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach przeciw
2019-10-29 15:16:46 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Lipianach. X Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:07:41 Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Lipianach. XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:40:39 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi (Proj. 82) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:43:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2020 rok (Proj. 83) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:50:21 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 (Proj. 84) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:51:15 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok. (Proj. 85) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:52:08 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. 86) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 17:42:59 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 (Proj. 87) wraz z autopoprawką XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach przeciw
2019-11-28 17:44:42 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania sportu na terenie gminy Lipiany (Proj. 88) XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 16:42:25 Poprawka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały Nr 83 XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-11-28 17:32:29 Zgoda na udzielenie głosu mieszkańcowi gminy XI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 09:08:45 Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Lipianach. XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:16:55 Informacja Burmistrza Lipian na temat pozyskanych środków zewnętrznych na zadania własne gminy. XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:20:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok (Proj. 89) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:25:49 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2020 (Proj. 90) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:54:38 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2020 (Proj. 91) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:55:53 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2020-2032 (Proj. 92) wraz z poprawką XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:57:11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019 (Proj. 93) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:58:22 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży udziału (Proj. 94) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:59:40 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy (Proj. 95) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 11:06:41 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Lipian” (Proj. 96) wraz z autopoprawką XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:24:37 Poprawka Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do projektu uchwały Nr 90 XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:19:24 Poprawka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały Nr 89 XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 10:24:04 Poprawka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały Nr 90 XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 09:05:33 Zmiana porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2019-12-19 11:07:48 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na 2019 rok (Proj. 97) XII Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:15:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok (Proj. Nr 98). XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:16:16 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020 - 2023 (Proj. Nr 99). XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:17:39 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lipiany i Gminą Miasto Szczecin dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym 5 osób z terenu Gminy Lipiany zatrzymanych do wytrzeźwienia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2020 (Proj. Nr 100). XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-01-24 15:06:58 Zmiana porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej XIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-03 10:20:47 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2020-2032 (Proj. Nr 102) XIV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-03 10:23:08 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Lipiany (Proj. Nr 103) XIV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-03 10:25:46 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osetna (Proj. Nr 104) XIV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-03 10:17:47 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok (Proj. Nr 101) XIV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-03 10:28:27 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2020 rok (Proj. Nr 105) XIV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-03 10:31:17 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Lipiany (Proj. Nr 106) XIV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-03 10:34:50 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2020 rok (Proj. Nr 107). XIV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-03 10:09:13 Potwierdzenie możliwości głosowania XIV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-16 14:30:31 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Proj. 130) XV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-16 14:33:49 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Proj. 131) XV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-16 14:36:31 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/143/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2016 roku w sprawie opłaty targowej (Proj. 132) XV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-16 14:09:31 Potwierdzenie możliwości głosowania XV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-16 14:43:27 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w stosunku do pomiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Proj. 133) XV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-16 14:29:46 Autopoprawka Burmistrza Lipian do projektu nr 130 XV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-16 14:42:59 Autopoprawka Burmistrza Lipian do projektu nr 133 XV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-16 14:28:27 Potwierdzenie możliwości głosowania XV sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 10:03:17 Potwierdzenie możliwości głosowania XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 10:05:40 Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Lipianach. XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 10:10:13 Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach. XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 10:11:11 Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach. XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:07:12 Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady za 2019 r. XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:08:19 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r. XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:09:06 Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 r. XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:09:58 Informacja nt. „Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie gminy Lipiany – przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu istniejącego” XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:11:32 Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany za 2019 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:13:02 Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych. XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:14:29 Informacja o realizacji funduszu sołeckiego w 2019 r. XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:15:17 Informacja o współpracy z miastami partnerskimi w 2019 r. XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:16:09 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi za rok 2019. XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:17:03 Ocena zasobów pomocy społecznej. XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:17:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (Proj. 108) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:19:05 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu „Dobre Przedszkole” (Proj. 109) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:31:46 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 110) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:32:34 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 111) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:33:39 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 112) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:34:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 113) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:35:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 114) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:36:45 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 115) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:38:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 116) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:38:58 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach Proj. 117) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:39:59 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 118) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:40:58 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 119) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:41:58 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 120) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:43:06 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 121) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:44:12 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 122) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:45:05 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 123) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:45:58 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 124) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:46:57 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 125) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:47:52 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 126) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:48:48 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 127) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:49:45 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 128) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:50:53 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 129) XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 10:47:46 Potwierdzenie mozliwości głosowania XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 12:59:34 Apel w sprawie suszy w Gminie Lipiany XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 13:04:56 Wniosek intencyjny dot. zwiększenia stawki podatku od nieruchomości w zakresie infrastruktury światłowodowej XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 13:13:54 Wniosek o reasumpcję stanowiska popierającego projekt pisma do Pana Marka Zagórskiego Ministra Cyfryzacji zaproponowanego przez Burmistrza XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-04-24 13:16:06 Stanowisko zaproponowane przez Pana Burmistrza do Pana Marka Zagórskiego Ministra Cyfryzacji XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 14:08:59 Potwierdzenie możliwości głosowania XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 14:48:58 Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Lipianach. XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 14:49:49 Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach. XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:11:53 Informacja nt. utworzenia szkoły sportowej w Zespole Szkół w Lipianach. XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:13:18 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lipiany. XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:14:23 Informacja dotycząca stanu przygotowań do sezonu letniego terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie gminy Lipiany oraz przygotowań gminnych placów zabaw. XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:15:19 Informacja nt. „Problemy sołectw, podejmowane działania, propozycje ich rozwiązania, w tym bieżąca realizacja funduszu sołeckiego”. XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:17:46 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 134) XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:21:44 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 135) XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:23:38 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 137) XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:24:56 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 138) XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:26:09 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 139) XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:27:35 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 140) XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:39:35 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej terenu przy ul. Władysława Sikorskiego w Lipianach (Proj. 141) XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:43:04 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok (Proj. 142) XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:48:36 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lipian (Proj. 143) XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:50:10 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi na pracownika Ośrodka Pomocy społecznej w Lipianach do załatwienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach (Proj. 144) XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:51:23 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach (Proj.145) XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:52:52 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Pyrzyckiego (Proj.146) XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 14:46:17 Potwierdzenie mozliwości głosowania XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 15:37:48 Wniosek Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska do Projektu uchwały nr 141 XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach przeciw
2020-05-28 14:12:45 Zmiana porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach – wycofanie projektu nr 136 z porządku obrad i przesunięcie na kolejną sesję XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 14:13:47 Zmiana porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach – przesunięcie pkt 7 – Głos przedstawicieli samorządu powiatowego i wojewódzkiego do pkt 3 XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-05-28 14:20:53 Zmieniony porządek XVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach XVII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-15 15:12:52 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w miejscowości Miedzyń i Osetna (Proj. 147) XVIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-15 15:07:55 Potwierdzenie możliwości głosowania XVIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-15 15:14:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze publicznego nieograniczonego ustnego przetargu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości zabudowanej będącej współwłasnością gminy Lipiany (Proj. 148) XVIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-15 15:10:26 Wniosek Burmistrza Lipian o dodanie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze publicznego nieograniczonego ustnego przetargu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości zabudowanej będącej współwłasnością gminy Lipiany (Proj. 148) XVIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-15 15:11:46 Zmieniony porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach XVIII sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 10:18:08 Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach. XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 10:18:52 Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach. XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 13:39:48 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian wotum zaufania. (Proj. 149). XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 10:09:45 Wniosek Burmistrza Lipian o zmianę porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach - wprowadzenie do porządku Proj. Nr 175 XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 13:43:58 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2019 rok. (Proj. 150) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 13:45:10 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian. (Proj. 151) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 13:48:18 Informacja dotycząca planu działań związanych z wakacyjnym wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży. XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 10:17:24 Zmieniony porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach. XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 13:53:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach za rok 2019 (Proj. 152) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 13:52:55 Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Budżetu do proj. uchwały nr 152 XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 13:54:30 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej będącej współwłasnością Gminy Lipiany (Proj. 153) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 13:55:58 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa (Proj. 154) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 13:56:55 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (Proj. 155) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 13:55:34 Wniosek Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług, i Ochrony Środowiska do proj. uchwały nr 154 XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 13:57:45 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia średniej ceny paliw w Gminie Lipiany w roku szkolnym 2019/2020 (Proj. 156) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 13:58:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok. (Proj. 157) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 13:59:28 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2020 – 2032. (Proj. 158) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:00:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 159 – ul. Kormoranów) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:01:02 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj.160 – ul. Zaczynaj) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:01:49 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 161 – ul. Akacjowa) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:02:37 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj.162 – ul. Gorzowska) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:03:58 Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Budżetu do proj. uchwały nr 163 XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:04:26 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 163 – ul. Leśna) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:05:17 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 164 – ul. Poziomkowa) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:06:31 Wniosek Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług, i Ochrony Środowiska do proj. uchwały nr 165 XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:07:00 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 165 – ul. Będzińska) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:07:50 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 166 – ul. Bukowa) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:08:36 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 167 – ul. Malinowa) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:09:22 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 168 – ul. Czereśniowa) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:10:29 Wniosek Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług, i Ochrony Środowiska do proj. uchwały nr 169 XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:10:59 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej terenu przy ul. Władysława Sikorskiego w Lipianach (Proj. 169 – park imienia Wilhelma Libberta) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:11:49 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 170 – ul. Konwaliowa) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:12:54 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej dla terenu położonego na działkach o nr. ewid. gr.:430;431 obręb 2 miasta Lipiany (Proj. 171 – skwer im. księdza Pawła Karhanka) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:13:48 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej dla terenu przy Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Lipianach (Proj. 172 – skwer im. Św. Jana Pawła II) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:14:57 Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług, i Ochrony Środowiska do proj. uchwały nr 136 XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:15:26 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 136– ul. Kolejowa) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:16:41 Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług, i Ochrony Środowiska do proj. uchwały nr 173 XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:17:09 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 173 – ul. Janowska) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:36:23 Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Budżetu do proj. uchwały nr 174 XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach przeciw
2020-06-25 14:37:29 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lipiany na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogródków działkowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli i sposobu rozliczenia dotacji (Proj.174) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach przeciw
2020-06-25 14:38:42 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (Proj. 175 – ul. Złota) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:39:58 Wniosek Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług, i Ochrony Środowiska do proj. uchwały nr 176 XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:40:29 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej terenu przy ul. Mostowej w Lipianach (Proj. 176 – skwer imienia Wilhelma Libberta) XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 10:11:03 Wniosek Burmistrza Lipian o zmianę porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach - wprowadzenie do porządku Proj. Nr 176 XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-06-25 14:44:36 Wniosek Burmistrza Lipian o przychylenie się do prośby Burmistrza Myśliborza o nadanie nazwy ul. Lipiańskiej w Myśliborzu. XIX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-07-16 10:14:16 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Lipianach sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa (Proj. 177) XX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-07-16 10:15:16 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Lipianach w sprawie nadania nazwy urzędowej dla terenu położonego na działkach o nr. ewid. gr.: 430;431 obręb 2 miasta Lipiany (Proj. 178) XX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-07-16 10:16:21 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Lipianach zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części działki niezabudowanej oznaczonej numerem 6 o powierzchni 153 m2, położonej w obrębie 2 m. Lipiany, przy ul. Lipowej (Proj. 179) XX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-07-16 10:17:09 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Lipianach w zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie terenu działki nr 7 (obręb 2 m. Lipiany) położonej przy ul. Lipowej (Proj. 180) XX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-07-16 10:18:30 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Lipianach w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach (Proj. 181) XX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-07-16 10:07:15 Potwierdzenie możliwości głosowania XX sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 17:03:43 Wniosek Burmistrza Lipian o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze publicznego nieograniczonego ustnego przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w miejscowości Batowo będącej własnością Gminy Lipiany (projekt 187) XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 17:04:49 Wniosek Burmistrza Lipian o dodanie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki stanowiącej własność Gminy Lipiany o nr ewid. gr. 39/5 położonej w obrębie 3 miasta Lipiany (projekt 194) XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 17:06:28 Przyjęcie porządku obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Lipianach XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 17:07:09 Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Lipianach XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 17:07:44 Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Lipianach XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:40:55 Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:42:10 Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2020 r. XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:42:53 Przyjęcie sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2020 r. XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:43:50 Przyjęcie informacji dotyczącej przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021 XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:44:41 Przyjęcie informacji dotyczącej działalności gminnych jednostek kultury za I półrocze 2020 r. XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:45:33 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę nazwy urzędowej ulicy w Lipianach (proj. 182) XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:46:18 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa (proj. 183) XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:47:15 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej (proj. 184) XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:48:07 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2020 (proj. 185) XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:48:55 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania "Stypendium Burmistrza Lipian" (proj. 186) XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:52:21 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lipiany oznaczonych nr ewid. gr. 239/8; 239/9; 239/10; 239/11; wraz z udziałem 1/5 części w działce nr ewid. gr. 239/7, położonych w obrębie Osetna gm. Lipiany, w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego (proj. 188) XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:53:12 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze nr 640028Z (proj. 189) XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:55:15 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2020-2032 (proj. 191) z autopoprawką Burmistrza Lipian XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:56:11 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków (proj. 192) XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:57:25 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany o nr ewid. gr. 9/2, położonej w obrębie 2 miasta Lipiany (proj. 193) XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:58:23 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki stanowiącej własność Gminy Lipiany o nr ewid. gr. 39/5 położonej w obrębie 3 miasta Lipiany (proj. 194) XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 18:54:08 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok (proj. 190) z autopoprawką Burmistrza Lipian XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za
2020-09-25 19:01:18 Wniosek Przewodniczącej Rady o zgłoszenie kandydatury Radnego Mariusza Przybylskiego do wyróżnienia "Ludzie Ziemi Pyrzyckiej" XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipianach za